1. Kontaktní údaje
Název: Spolek PRIDE-CZ
Sídlo: Svatopluka Čecha 1733/7
IČO: 04635914
Zápis do rejstříku spolků u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 21112 ke dni 25. 12. 2015.
Telefon: 777 732 040
Email: info@pride-cz.com
(dále i „prodávající“)

2. Informace
Informace o kurzech a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků. Nejsme plátci DPH.

3. Založení a zrušení objednávky
Po vytvoření objednávky obdrží kupující na email, který uvedl v objednávce, informace k provedení platby.  Email obsahuje také odkaz na elektronickou objednávku. Platba za objednávku musí být připsána na účet prodávajícího do data splatnosti kurzu. Úspěšné připsání platby na účet potvrdí prodávající emailem. Kupující si v tuto chvíli může stáhnout a vytisknout daňový doklad (fakturu).

4.Storno podmínky
Odhlásit z kurzu se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu zakora@pride-cz.com. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. V e-mailu je nutné uvést číslo účtu, na který se má zaplacená částka případně vrátit.
Při zrušení účasti později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.
Spolek PRIDE-CZ si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

5. Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak emailem a uvede své kontaktní údaje, popis nedostatku a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu reklamace podle jeho požadavku emailovou zprávou.
U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

6. Informace o zpracování osobních údajů – GDPR naleznete zde.

7. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8. Ostatní
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 30. března 2021.