Prezentující

Michaela Brunclíková (Slovensko)
ako sociálna pracovníčka už 21 rokov pracuje v sociálnej oblasti ve slovenske n.o.Úsmev ako dar ; venuje sa práci s ohrozenými rodinami, sprevádzaniu a príprave náhradných rodín; je lektorkou programu PRIDE a tiež koordinátorkou SRK (stretnutia rodinného kruhu).

Téma příspěvku: Bez doprovázení to nejde…

Abstrakt:
Každá rodina potrebuje niekedy podporu a pri náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) je sprevádzanie obzvlášť dôležité. Chceli by sme sa podeliť o naše skúsenosti v tejto oblasti. O to, ako sa NOS dostávajú k podpore a zároveň o možnostiach tejto podpory a pomoci. Podstatnou zložkou pri práci je aj využitie programu PRIDE, ďalších spôsobov práce a ich prepájanie. Zameriame sa aj na špecifiká aktuálnej pandemickej situácie a jej dopadu konkrétne na NOS na Slovensku.

Veronika Prokopová (Slovensko)
viac ako 12 rokov pracovala v n.o. Úsmev ako dar s ohrozenými rodinami a ako lektorka programu PRIDE v príprave a sprevádzaní náhradných rodín, čomu sa doteraz venuje; je supervízorkou a aktuálne pracuje ako psychologička na oddelení detskej psychiatrie.

Téma příspěvku: Bez doprovázení to nejde…

Abstrakt:
Každá rodina potrebuje niekedy podporu a pri náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) je sprevádzanie obzvlášť dôležité. Chceli by sme sa podeliť o naše skúsenosti v tejto oblasti. O to, ako sa NOS dostávajú k podpore a zároveň o možnostiach tejto podpory a pomoci. Podstatnou zložkou pri práci je aj využitie programu PRIDE, ďalších spôsobov práce a ich prepájanie. Zameriame sa aj na špecifiká aktuálnej pandemickej situácie a jej dopadu konkrétne na NOS na Slovensku.

Željka Burgund (Srbsko)
zkušená sociální pracovnice, manažerka v oblasti péče o děti / mládež, trenér a konzultant, absolvovala akademická studia na univerzitě v Bělehradě, 1981. V současnosti pracuje jako vedoucí kanceláře / národní telefonní poradenské služby v Srbsku. Je zakladatelkou a také prezidentkou Asociace profesionálů pro děti a rodinu „FICE Srbsko“ 2003, výkonnou ředitelkou a zakladatelkou asociace „In the Family Circle“ -2012, NNO zaměřená na organizaci rodinných konferencí v Srbsku. Je členkou správní rady Nadace „FICE Europe“ „SOS Children Villages Serbia“ a národní zástupce v „FICE International“. Byla odpovědná za implementaci programu  PRIDE v Srbsku v období 2007 až 2009. Angažuje se jako národní a mezinárodní hlavní trenér PRIDE v Srbsku a několika zemích v regionu za účelem přenosu znalostí a propagace hodnot a kvality standardů programu PRIDE s cílem zvýšit kompetence odborníků na alternativní péče a kvality péče o děti a rodiny v nouzi.

Téma příspěvku: Země Balkánu a příbuzenská péče 

Abstrakt:

Balkánské země mají odpradávna tradici v péče o děti příbuznými, zejména ve výjimečných situacích: smrt rodičů, během válek, přírodní katastrofy a rodinné tragédie. Po staletí byla tato péče „nepsaným zákonem“, ale jako formální péče byla uznána ve dvacátém století s rozvojem moderního systému sociální ochrany a péče o děti. Po roce 2000 zahájily tyto tři země Srbsko, S.Makedonie a Bosna a Hercegovina po dosažení nezávislosti na bývalé Jugoslávie a deinstitucionalizaci systému ochrany dětí bez péče rodičů proces formalizace příbuzenské péče do právního rámce. Právní rámec péče příbuzných v těchto třech balkánských zemích má zatím mnoho společných rysů, ale také svá specifika.

Republika Srbsko
Po roce 2000 byly v Srbsku zavedeny různé reformy sociálního zabezpečení včetně náhradní péče. Systém náboru, výcvik a schvalování pěstounských rodin je plně funkční. Příbuzenská péče byla uznána jako důležitý zdroj v tradici péče a začleněna do systému pěstounské péče. V současné době existují v Srbsku dva právní instituty této péče. Opatrovnictví příbuzných dětí prostřednictvím péče a ochrany ve vlastní rodině a příbuzenské / pěstounské péče o děti příbuzných. Klíčový rozdíl mezi těmito dvěma formami ochrany spočívá v právním a finančním aspektu a ve způsobu sledování jejich rolí. Podle údajů z konce roku 2019 bylo sedm regionálních center pěstounské péče a adopce a poskytují služby o něco méně než 2/3 dětem v pěstounské péči a příbuzenské péči, zatímco ostatní jsou monitorována pouze CSW (Zegarac, 2017). Práva dětí v příbuzenské péči se srovnávají s právy dětí v pěstounské péči, zejména při poskytování náhrad rodinám prostřednictvím finanční podpory, zatímco na rozdíl od pěstounských rodin chybí finanční podpora nejbližším příbuzným jako příbuzným rodinám. za jejich zapojení skromné, ale stále placené. Na konci roku 2019 bylo v pěstounských rodinách v Srbsku 5 350 dětí. Podíl dětí v pěstounské péči je za posledních 5 let stabilní na přibližně 27%. K tomuto počtu by mělo být přidáno 1061 dětí v ubytování poručníků bez náhrady. Mezi příbuznými, kteří se starají o děti bez rodičovské péče, je více než polovina prarodičů. Všechny uvedené údaje nezahrnují Kosovo.

Tamara Borisavljevic (Srbsko)
psycholožka se specializací na rodinnou mediaci, pracovala v sociální péči 30 let. Zkušená trenérka a konzultanttka v oblasti péče o děti a mládež. Od roku 2008 pracuje jako supervizor v Centru pro pěstounskou péči a adopci v Bělehradě, provádí hodnocení a vzdělávání pro potenciální pěstouny, vzdělává aktivní pěstounské rodiny a pracuje jako supervizor v týmu pro monitorování a podporu. Tamara se podílela na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro profesionály a pěstounské rodiny s podporou UNICEF, „Save the Children“, „Centra pro práva dětí“ a srbského ministerstva práce a sociální práce. Byla zapojena jako národní a mezinárodní hlavní trenér PRIDE v Srbsku a několika zemích v regionu za účelem přenosu znalostí a propagace hodnot a standardů kvality programu PRIDE za účelem zvýšení kompetencí odborníků v této oblasti a kvality péče o děti a rodiny v nouzi.

Téma příspěvku: Země Balkánu a příbuzenská péče 

Abstrakt:
Republika Srbsko
Po roce 2000 byly v Srbsku zavedeny různé reformy sociálního zabezpečení včetně náhradní péče. Systém náboru, výcvik a schvalování pěstounských rodin je plně funkční. Příbuzenská péče byla uznána jako důležitý zdroj v tradici péče a začleněna do systému pěstounské péče. V současné době existují v Srbsku dva právní instituty této péče. Opatrovnictví příbuzných dětí prostřednictvím péče a ochrany ve vlastní rodině a příbuzenské / pěstounské péče o děti příbuzných. Klíčový rozdíl mezi těmito dvěma formami ochrany spočívá v právním a finančním aspektu a ve způsobu sledování jejich rolí. Podle údajů z konce roku 2019 bylo sedm regionálních center pěstounské péče a adopce a poskytují služby o něco méně než 2/3 dětem v pěstounské péči a příbuzenské péči, zatímco ostatní jsou monitorována pouze CSW (Zegarac, 2017). Práva dětí v příbuzenské péči se srovnávají s právy dětí v pěstounské péči, zejména při poskytování náhrad rodinám prostřednictvím finanční podpory, zatímco na rozdíl od pěstounských rodin chybí finanční podpora nejbližším příbuzným jako příbuzným rodinám. za jejich zapojení skromné, ale stále placené. Na konci roku 2019 bylo v pěstounských rodinách v Srbsku 5 350 dětí. Podíl dětí v pěstounské péči je za posledních 5 let stabilní na přibližně 27%. K tomuto počtu by mělo být přidáno 1061 dětí v ubytování poručníků bez náhrady. Mezi příbuznými, kteří se starají o děti bez rodičovské péče, je více než polovina prarodičů. Všechny uvedené údaje nezahrnují Kosovo.

Edmira Aščić (Bosna a Hercegovina)
sociální pracovnice, PRIDE master trenérka, absolvovala akademická studia na Univerzitě v Sarajevu, Fakulta politických věd, katedra sociální práce, 2004. Pracovala s rodinami a ohroženými dětmi, oběťmi domácího násilí a dětmi bez péče rodičů. Od roku 2011 se aktivně podílí a koordinuje reformní proces v sociální oblasti a ochraně dětí v Bosně a Hercegovině. Podílel se na vývoji zákona o pěstounské péči ve Federaci Bosna a Hercegovina a zodpovídala za implementaci modelu vzdělávání PRIDE 2017 – 2021. Je jednou ze zakladatelek národní asociace trenérů PRIDE ve Federaci Bosny a Hercegoviny a propagátorkou modelu PRIDE na národní úrovni. Realizované projekty financované EU, UNICEF Bosna a Hercegovina, USAID, německé spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ). Od roku 2017 pracuje v SOS dětské vesničky Bosna a Hercegovina, jako projektový manažer v oblasti dětské a pěstounské péče.

Téma příspěvku: Země Balkánu a příbuzenská péče 

Abstrakt:
Federace Bosny a Hercegoviny
Od roku 1995 se Bosna a Hercegovina (B&H) skládá ze dvou celků a okresu: 1. Správní jednotka „Federace Bosna a Hercegovina“ (FBiH, přibližně 51% rozlohy), rozdělená na 10 kantonů a 79 obcí. Tyto kantony mají vlastní vládu, ministerstva a úřady. 2. Správní jednotka „Republika Srpska“ (RS, přibližně 49% rozlohy) s centrální vládou a 62 obcemi. 3. Okres Brcko, samostatný okres s vlastní vládou a vedením. Každá správní jednotka má své vlastní právní rámce pro sociální ochranu a ochranu dětí. Ve Federaci B&H bylo umístění v příbuzenských rodinách v letech 1999 – 2017 upraveno v zákoně o sociální ochraně jako umístění v „jiné rodině“, bez státní podpory – příbuzným rodinám nemělo nárok na žádné hmotné výhody (příspěvek na umístění). 2017 ve Federaci Bosna a Hercegovina byl přijat zákon o pěstounské péči, který uznává úlohu a práci příbuzenských rodin jako pěstounských rodin a příspěvku na umístění, ale nový zákon stále nedefinuje a neuznává příspěvek na práci příbuzného pečovatele. Rovněž není zavedena adekvátní databáze a důkazy o počtu dětí v pěstounské péči, stejně jako počet pěstounů (příbuzenské nebo pěstounské rodiny).

Mario Janchev (Severní Makedonie)
má bakalářský titul v oboru sociální práce, Specializační studia v oboru „Interkulturní komunikace a sociální práce a transformace konfliktů mírovými prostředky“. Dlouhodobé zkušenosti s alternativní péčí o děti a prevenci opouštění dětí, znalosti a praxe v implementaci metodiky Case Management v sociální práci po dobu 11 let, kompetence pro institucionální rozvoj a posilování organizace s certifikátem IDOS – Institucionální rozvoj a organizační posílení MDF Nizozemsko – školení a poradenství. Podílí se na sociálních reformách v zemi. implementoval model PRIDE pro nábor, vzdělávání a podporu pěstounských rodin v zemi. Stal se master lektorem PRIDE. Jako odborník se podílel na vývoji standardů kvality pěstounské péče. Podílel se na hodnocení systému sociální ochrany v zemi. Mario byl iniciátorem projektu „Sociální kontrakce do udržitelnosti Social contraction till sustainability)“, který vytvořil rámec pro implementaci systému sociálního kontraktace. Podílel se na vývoji transformačních plánů, pracovního programu malých skupinových domů jako výsledku transformace, personálních standardů a využití legislativy. Jako manažer projektu budování kapacit systému pěstounské péče v RNM se ve spolupráci s UNICEF podílel na implementaci pěstounských pěstounských šampaňských a motivaci a náboru pěstounských rodin.

Téma příspěvku: Země Balkánu a příbuzenská péče 

Abstrakt
Republika Severní Makedonie
V R.N Makedonii je do března 2021 registrováno 91 příbuzenských rodin se 119 dětmi. Příbuzné rodiny jsou přítomny v 21 městech v zemi. Umístění v pěstounské rodině jako forma ochrany v R.N Makedonii existuje od roku 1961. V letech 1995–2005 se rodiny příbuzenských rodin rovnaly v té době umístění v tzv. „Jiné rodině“. Od roku 2005 do roku 2019 tato praxe ustává a příbuzenské rodiny ztrácejí status formálních pečovatelů a udělením vazby přecházejí na neformální péči bez státní podpory. S novým zákonem o sociální ochraně v roce 2019 získávají příbuzenské rodiny formální status v systému sociální ochrany a jejich práce se vyrovnala pěstounským rodinám.

Rene de Bot (Nizozemí)
je pěstounem a byl ředitelem Centra pěstounské péče v Rotterdamu. Podílel se na nové legislativě a propagačních kampaních týkajících se pěstounské péče v Nizozemí. V roce 2005 založil “Knowledge factory” a nyní pracuje jako konzultant péče o mládež v zemích Balkánu a východní Evropy.

Téma prezentace: Kolik rodičů může mít dítě

Abstrakt
V Nizozemsku jsou prarodiče velmi často příbuznými pečovateli. Slyšíme různé názory na důležitost biologických rodičů v životě přijatého dítěte.
Mohou přestat být otcem nebo matkou: mohou začít „nový život“?
Kdo bude rozhodovat o výběru nové školy, účesu, povolení kouřit, náboženství, vážných lékařských zásazích?
Komplikované věci pro všechny pečovatele, ale navíc, kde matka vašeho přijatého dítěte je vaše vlastní dcera…

Téma Workshopu: Příbuzenská péče v Nizozemí

Abstrakt:
Asi 50% nizozemských pěstounů žije v rodině, která jim byla již známá, než museli opustit své rodiče. Mnoho dětských domovů bylo uzavřeno a byla vyvinuta nová metodika pro posílení rodičů a zabránění odchodu ze zaměstnání. „Dost dobří rodiče“ je nový žargon. Umístění mimo rodinu je až poslední možností. To znamená, že jakmile je dítě odebráno rodičům, mohou být problémy s chováním velmi vážné. V některých zemích říkají, že řešením nemohou být prarodiče, protože jsou součástí problému. A během školení v zahraničí jsem slyšel, jak lidé říkají „jsme skuteční pěstouni“, což naznačuje, že péče příbuzných je hned druhou volbou.

Maria Herczog (Maďarsko)
socioložka, hlavní politická analytička Institutu pro lidské služby v Columbusu v Ohiu od června 2018, hostující docentka na postgraduálních kurzech právnické fakulty univerzity ELTE v Budapešti, předsedkyně Family Child Youth Association v Budapešti v Maďarsku. Již více než 30 let se pohybuje v oblasti péče o děti, ochrany dětí a práv dětí, rodinných záležitostí, je autorkou několika knih, knižních kapitol a článků v časopisech. Od roku 1983 vyučuje péči o děti a sociální ochranu na různých univerzitních kurzech. Maria je častým řečníkem na národních i mezinárodních konferencích a v médiích. Maria byla v letech 2007-2015 členkou výboru UNCRC a v letech 2009-2015 prezidentkou organizace Eurochild. Od roku 2019 je prezidentkou výkonného výboru organizace Child Rights Connect. Dr. Herczog spolupracuje s UNICEF, Radou Evropy, WHO jako dočasný vědecký odborník po mnoho let.

Téma příspěvku: Příbuzenská péče ve světě

Abstrakt:
Příbuzenská péče je výraz, který popisuje „rodinnou péči v rozšířené rodině dítěte nebo s blízkými přáteli rodiny známé dítěti, ať už formální nebo neformální povahy.“ (Pokyny OSN pro alternativní péči o děti).
Ve většině zemí existuje slovo, výraz pro příbuzenskou péči, je široce používán ve své původní podobě, protože je složitější než rodinné vazby nebo vztahy.
Antropologové definují příbuzenství jako síť sociálních vztahů, které tvoří důležitou součást života všech lidí ve všech společnostech.
Přibližně jedno z deseti dětí po celém světě žije v příbuzenské péči. To se však mezi regiony a v rámci regionů značně liší. Neformální příbuzenské péče je častější než formální a u dětí je pravděpodobnější, že budou umístěny k prarodičům než k jiným příbuzným.
Důvody pro použití příbuzenské péče jsou následující a často spolu souvisejí:
• Sociální – ekonomická deprivace
• nedostatečný přístup ke službám
• špatné zdraví nebo smrt rodičů
• vnitřní migrace, emigrace
• přírodní katastrofy, konflikty a jiná nestabilita
• kulturní zvyklosti
• sociálně právní ochrana dětí
V několika zemích se příbuzenské péče často používá kvůli zneužívání nebo zanedbávání rodičů a stále více se doporučuje v postupech ochrany dětí. V zemích s nižšími příjmy souvisí příbuzenská péče s migrací, nedostatečným přístupem ke službám a socioekonomickým strádáním. Závisí také na filozofii, tradici a možnostech sociálně-právní ochrany dětí, zaběhlých postupech v oblasti péče o děti.
Jak Úmluva OSN o právech dítěte (UNCRC), tak Pokyny pro alternativní péči o děti na celosvětové úrovni uznávají potřebu podporovat děti, aby vyrůstaly ve svých vlastních rodinách. V preambuli CRC se uvádí, že:
„Dítě by pro plný a harmonický rozvoj své osobnosti mělo vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
Článek 5 CRC popisuje úlohy a povinnosti rodičů podporovat práva dětí a uznává, že širší rodina nebo členové komunity mohou být rovněž pečovateli.
Článek 3 pokynů pro alternativní péči o děti stanoví, že:
„Rodina, která je základem společnosti a přírozeným prostředím pro růst, pohodu a ochranu dětí, snaha by měla být především zaměřena na to, aby dítě mohlo zůstat v péči svých rodičů nebo se k ní vrátit, případně jiných blízkých rodinných příslušníků. Stát by měl zajistit, aby rodiny měly přístup k formám podpory v roli pečovatelů.

Navzdory rostoucímu povědomí a popularitě příbuzenské péče existuje několik rizik spojených s umístěním dětí, zejména v případě, že se zájemcům o příbuzenskou péči a dětem nedostane potřebné podpory.
Prosperita dětí v příbuzenské péči je ovlivněna řadou faktorů, kromě potřeby vyhodnocení vhodnosti, přípravy a průběžné podpory: příbuzností a vztahem a pečovateli, povahou a četností kontaktu s rodiči, důvody pro umístění, sociálními normami a zaběhlá praxe v souvislosti s příbuzenskou péčí.
Může se zdát jednodušší a levnější umístit děti do příbuzenské péče než do pěstounské péče nebo do dětských domovů a odkazovat na výhody rodinného prostředí. Ve všech případech je třeba vzít v úvahu zásadu nejlepšího zájmu založenou na individuálních plánech péče o dítě a poskytování vysoce kvalitních služeb dětem a pečovatelům. V neposlední řadě je to nejméně nákladný a nejefektivnější způsob, jak zajistit optimální rozvoj a radostný život odebranému dítěti.

Zdeněk Moldrzyk (Česká republika)
Práci v sociální oblasti se věnuje již více než 30 let. Pracoval s dětmi s mentálním handicapem, organizoval sociální a zdravotní péči na úrovni okresu i kraje. Práci s rodinou a v náhradní rodinné péči se věnuje od roku 2007. Působil rovněž v řadě projektů i na mezinárodní úrovni (HAPIEE – zdravotní stav obyvatel, Pěstounská péče v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku, aj.). Od roku 2007 do 2020 byl ředitelem Centra psychologické pomoci. Organizace působí v oblasti individuálního, rodinného, partnerského poradenství, posuzování a přípravách náhradních rodičů a doprovázení pěstounských rodin. Je propagátorem modelu PRIDE, zasazuje se o zavedení celého modelu PRIDE do praxe pomoci dětem v ČR, spolupodílel se na tvorbě materiálů programu PRIDE pro ČR, je master lektorem PRIDE v ČR.

Téma příspěvku: Potřeby příbuzných pečujících o přijaté dítě, identifikace jejich pohledů, vnímání a zkušeností

Abstrakt:
S významnou finanční podporou Nadace Sirius je od roku 2019 realizován projekt Pěstounská péče příbuzných, který je zaměřen na stále aktuální téma pěstounské péče uskutečňované příbuznými. Inovativní myšlenkou projektu je konstatování nutnosti zaměřit se na potřeby příbuzných pečujících o přijaté dítě a identifikaci jejich pohledů, vnímání a zkušeností z přímého výkonu péče o děti. Vstupní hypotézou bylo přesvědčení, že pečující dokážou sami lépe definovat potřeby své i přijatých dětí, než řada odborníků, kteří se kolem nich vyskytují a přinášejí mnohdy „dobré“ rady.
Pěstounská péče příbuzných je přitom v podstatě pilířem systému péče o ohrožené děti v ČR, když 2/3 pěstounů jsou právě příbuzní.
V první fázi projektu – výzkumném šetření – bylo provedeno kvalitativní šetření, doplněné posléze kvantitativním zjištěním, které mělo hlavní cíl zjištění a strukturaci potřeb pečujících osob.
Výstupy z této fáze projektu přinesly jak do jisté míry očekávaná fakta a charakteristiky této skupiny pomáhajících osob, tak velmi zajímavá zjištění, co pokládají pěstouni – příbuzní za nejpalčivější problém, jakou pomoc by uvítali a jak sami vidí výkon péče o přijaté dítě. Byly identifikovány i oblasti, které je možno pokládat za limity péče příbuzných.
V současné době pracuje projektový tým na přípravě materiálů a návrhů pracovních postupů při pomoci pěstounům – příbuzným v jejich nelehké situaci.
O zjištěních z výzkumu, interpretacích výstupů, možnostech pomoci i o dalším postupu projektu bude avizovaný příspěvek.

Elin Margrethe Olsen (Norsko)
pracuje s dětmi, mládeží a rodinami v norském sociálním systému od roku 2004. Během této doby absolvovala dva magisterské tituly týkající se aspektů vztahů / attachmentu v pěstounské péči a rodinných terapeutických intervencí. Několik let také vedla Trauma-informed care (TIC) projekt, prácovala s dětmi a mladými v pěstounské péči a ústavech. Elin zkušenosti  s vedením, poradenstvím a vzděláváním pěstounských rodičů. V současné době pracuje v National Center for Excellence in Foster Care Training (Bufetat).

Téma příspěvku: Výcvik příbuzných pečovatelů: Současný a budoucí program v Norsku 

Abstrakt:
Mnoho našich rodin potřebuje kompetence k pochopení práce ve složitém prostředí, které může příbuzenská péče zahrnovat. V norských náborových a přípravných programech se zaměřujeme na individuální výzvy a rozšiřování vědomostí souvisejících s přijetím dítěte ze „své rodiny“ nebo blízké komunity. Spolu s odbornými znalostmi řešíme potřebu rodin: sdílet zkušenosti, rozumět jim a dostat uznání ve své těžké situaci. V naší práci jsme v oblasti příbuzenské péče stále ve vývoji. Snažíme se o aktualizaci znalostního základu pro rodiny. Rádi bychom, aby byla naše příprava příbuzných na péči pružnější.
Náš příspěvek byl vytvořen ve spolupráci se senior PRIDE lektorkou Anne-Grethe Hanssen a Svein Bergstad.

Elizabeth Elton (Norsko)
pracuje s ohroženými dětmi v norském systému sociálního zabezpečení již 25 let. Mezi její zkušenosti patří to, že je součástí podpůrného systému státem podporovaných nouzových pěstounských domů a dětských domovů pro děti se speciálními potřebami jako trenérka a poradce. Také pracovala v posuzování budoucích adoptivních rodičů a vedla nábory, přípravu budoucích pěstounů a doprovázení při péči. V současné době pracuje jako senior poradkyně v National Center for Excellence in Foster care Training (Bufetat) a rozvíjí vzdělávací a náborové programy pro pěstounské péče v Norsku.

Téma příspěvku: Výcvik příbuzných pečovatelů: Současný a budoucí program v Norsku 

Abstrakt:
Mnoho našich rodin potřebuje kompetence k pochopení práce ve složitém prostředí, které může příbuzenská péče zahrnovat. V norských náborových a přípravných programech se zaměřujeme na individuální výzvy a rozšiřování vědomostí souvisejících s přijetím dítěte ze „své rodiny“ nebo blízké komunity. Spolu s odbornými znalostmi řešíme potřebu rodin: sdílet zkušenosti, rozumět jim a dostat uznání ve své těžké situaci. V naší práci jsme v oblasti příbuzenské péče stále ve vývoji. Snažíme se o aktualizaci znalostního základu pro rodiny. Rádi bychom, aby byla naše příprava příbuzných na péči pružnější.
Náš příspěvek byl vytvořen ve spolupráci se senior PRIDE lektorkou Anne-Grethe Hanssen a Svein Bergstad.

Rob van Pagée (Nizozemí)
je sociální pracovník, specialista v pěstounské péči a zakladatel „Eigen Kracht Centrale“ (EKC – 2002), jednou z organizací, která implementovala metodu rodinných konferencí v Nizozemsku s mnoha tisíci uskutečněných rodinných konfernecí a také s četnými výzkumy dokazují důležitou roli této metody při budování společnosti založené na účasti a vzájemné soběstačnosti občanů. Van Pagée je mater lektorem modelu PRIDE a jedním ze zakladatelů Evropské sítě pro rodinné konfernece, pomáhá při zavádění této metody v evropských zemích i jinde ve světě.

Téma příspěvku: Najít babičku nestačí

Abstrakt:
Pokud po šetření dospějí pracovníci sociálně právní ochrany dětí k závěru, že pobyt dětí v rodině není bezpečný, je možné umístění mimo domov. Chcete-li tomu předejít, nejprve vyhledejte člena rodiny, který se o děti postará. Nové poznatky ukazují, že to nestačí.
Nebo když se v rodině vyskytne jiný problém, měli by sociální pracovníci nejprve rozšířit okruh kolem rodiny o další členy rodiny a přátele a požádat o rodinné setkání o vzniklých problémech. Tento proces usnadní nezávislý koordinátor komunity – spoluobčan. Na tomto setkání rodiny a skupiny účastníci diskutují o svých potřebách a společně vytvářejí plán řešení. Takto vytvořený plán je obvykle lepší pro děti a babičku.
Tento aktivizující, demokratický (každý má hlas) přístup k rozhodování občanů lze použít téměř ve všech situacích, kdy lidé potřebují plán nebo strategii. Na kulturním pozadí nezáleží, když jde o vytváření plánu ve vlastním kruhu či komunitě. Výzkumy ukazují, že občané tento proces oceňují a plán plánují rezistentnější. Kromě toho přebírají odpovědnost za záležitosti, které by jinak byly ignorovány nebo přehlíženy. Nakonec se posilňuje více hlav, rukou a srdcí a tím se posiluje sociální začlenění.

Jaana Pynnönen (Finsko)
sociální pracovnice, v ochraně dětí pracuje více než 35 let. Pracovala pro obce a další organizace a v současné době pracuje jako vedoucí rozvoje v národní organizaci péče o děti Pesäpuu ry.
Deset let školila trenéry modelu PRIDE. Společně s kolegy a zkušenými odborníky vyvíjí pracovní metody a nástroje pro ochranu dětí. Školí profesionály, jak používat tyto metody a nástroje.
Dále napsala průvodce pro výcvik a podporu příbuzenských pečovatelů. Také studovala, jak by se mohlo zlepšit vzájemné posuzování v tréninku PRIDE. V tom kontextu je pro ni důležitá účast klienta v ochraně dětí.

Téma: Dítě v hledáčku – model přípravy a podpory ve Finsku

K 31. prosinci 2019 bylo ve Finsku v péči 9 547 dětí, z toho více než polovina (57 %) byl v rodinné péči.
Každý sedmý (765) dětí umístěných do rodinné péče byl umístěn do rodiny příbuzného.
Obce měly v roce 2019 dohodu o spolupráci se 4 871 náhradními rodinami. Z toho 979 rodin (20,1 %) byla rodina blízká dítěti nebo s ním příbuzná. Podle finského zákona o péči o děti musí být pěstounská péče zajištěna především v rodinné péči .
Pesäpuu ry je národní nezisková organizace péče o děti založená v roce 1998. Pesäpuu pracuje na zlepšení situace dětí, které jsou klienty služeb péče o děti, a na posílení zapojení dětí. Naší vizí je, že každé dítě umístěné do péče je bezpečné, zúčastněné a cenné.
Máme sen, aby se každé dítě a mladý člověk, který je klientem péče o děti, aktivně zúčastnili svého života a rozhodnutí, která se jich týkají. Pesäpuu se chce ujistit, že každý dospělý, který je součástí života dítěte nebo mladého člověka, je připraven na svou roli člověka, který dítě podporuje, povzbuzuje a motivuje.
Cílem rozvojové práce v Pesäpuu je realizace účasti dětí a práv na péči o děti. Vyvíjíme konkrétní metody a nástroje pro pracovníky, kteří se setkávají s dětmi a rodinami. Na rozvojové práci se podílejí také děti, rodiny, pracovníci a školy, které se podílejí na péči o děti. Pesäpuu udržuje a rozvíjí program PRIDE, aby vyhovoval rozmanitým potřebám dnešní pěstounské péče.
Pesäpuu také spojuje metody vyvinuté jinde a spolupracuje s vývojáři a výzkumnými pracovníky v oboru. Zveme k nám zástupce ze soukromého sektoru, z obcí a státu. To nám umožňuje sdílet a šířit osvědčené postupy.
Náš model pro školení a podporu příbuzenských pečovatelů je založený na PRIDE. Program PRIDE zde ve Finsku používáme od roku 1995. Rozvíjející se práce společně s dětmi a rodinami nám poskytla některé velmi důležité informace. Naším cílem je, aby se děti, rodiče a důležité osoby kolem dětí účastnily, když děláme hodnocení a poskytujeme školení.

Lucie Salačová (Česko)
vystudovala Střední pedagogickou školu (obor vychovatelství) v Praze 6, Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let.
V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, dále jako koordinátorka programu Pět P v Hestia, jako sociální pracovnice v oblasti sanace v STŘEP, jako sociální pracovnice v Dětském krizovém centru atd.
Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako průvodkyně dětí a rodin, které procházejí náročnou životní změnou v projektu Bezpečná síť tranzitní péče, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče (Cestou necestou, Barevný svět dětí, Dobrá rodina atd.) např. jako lektorka vzdělávání, facilitátorka případových konferencí, metodička. Pracovala 17 let jako pracovnice několika linek důvěry a 16 let pracuje jako lektorka vzdělávání  v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE (v Praze, Středočeském a Královehradeckém kraji) a pilotně také přípravy příbuzenských pěstounů v systému PRIDE v Olomouckém kraji a v Praze.
Při setkání s klienty se snaží nedávat řešení, ale pomoci jim najít co nejschůdnější cestu v jejich náročných životních situacích, které se týkají jakékoliv krize, například v oblasti rodinných vztahů a péče o děti. K hledání přijatelné cesty může přispět svými informacemi z různých oblastí sociální práce, např. sanace rodiny, náhradní rodinné péče, orientace v sociální síti, především ale pracuje formou navázání dobrého kontaktu s klienty a pečlivého naslouchání jejich životnímu příběhu.
Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Téma workshopu: Vzdělávání pěstounů příbuzných na začátku poskytování pěstounské péče

Pokud je v ČR osvojení nebo pěstounská zprostředkována krajským úřadem, musí náhradní rodiče před začátkem péče o dítě projít přípravným kurzem. Do péče pěstouna, který je příbuzným dítěte, bývá většinou dítě svěřeno přímo soudem a pěstoun příbuzný často začíná o dítě pečovat, aniž by měl dostatek informací o specifikách náhradní rodinné péče. V roce 2019 podpořilo MPSV tvorbu programu pro počáteční vzdělávání příbuzných pěstounů v ČR dle zásad PRIDU, program byl vytvořen a pilotně odzkoušen. V roce 2021 se vzdělání pěstounů příbuzných uskutečňuje také online. Na workshopu se dozvíte o zkušenostech s tímto typem vzdělávání a také bude příležitost k vyzkoušení některého z využívaných nástrojů.

Markéta Švejdová Jandová (Česko)
sociální pracovnice, vystudovala VOŠ Jabok a ETF UK (bakalářský obor).
V minulosti pracovala na pozici sociální pracovnice na psychiatrické klinice Psychiatrického centra Praha a následně v Národním ústavu duševního zdraví, nyní se věnuje aktivitám spojeným s reformou duševního zdraví v ČR.
Je lektorkou příprav pěstounů (model PRIDE), podílí se na implementaci systému PRIDE v ČR. Od roku 2014 externě spolupracuje s organizací Letní dům, kde se věnuje převážně vzdělávání pěstounů. Při vzdělávání pěstounů spolupracuje také s dalšími neziskovými organizacemi (např. Rozum a cit, Dobrá rodina).
Je absolventkou mnoha kurzů (např. kurz facilitačních dovedností, práce s krizí a tělem, využití herního pískoviště atd.). Je absolventkou sebezkušenostního výcviku (sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii – integrativní psychoterapie typu SUR ve Skálově institutu).
S manželem vychovává čtyři děti, má osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí. Ve volném čase ráda čte historické a detektivní romány a rekreačně sportuje.

Téma workshopu: Vzdělávání pěstounů příbuzných na začátku poskytování pěstounské péče

Pokud je v ČR osvojení nebo pěstounská zprostředkována krajským úřadem, musí náhradní rodiče před začátkem péče o dítě projít přípravným kurzem. Do péče pěstouna, který je příbuzným dítěte, bývá většinou dítě svěřeno přímo soudem a pěstoun příbuzný často začíná o dítě pečovat, aniž by měl dostatek informací o specifikách náhradní rodinné péče. V roce 2019 podpořilo MPSV tvorbu programu pro počáteční vzdělávání příbuzných pěstounů v ČR dle zásad PRIDU, program byl vytvořen a pilotně odzkoušen. V roce 2021 se vzdělání pěstounů příbuzných uskutečňuje také online. Na workshopu se dozvíte o zkušenostech s tímto typem vzdělávání a také bude příležitost k vyzkoušení některého z využívaných nástrojů.

Marcus Stallworth (USA)
je ředitel pro školení a implementaci v organizaci Child Welfare League of America. Poskytuje vzdělávávní, konzultační služby, podílí se na rozvoji osnov pro agentury pěstounské péče po celé zemi. Je také spolumajitelem společnosti Welcome 2 Reality, která se zaměřuje na poskytování mediální gramotnosti a vzdělávání studentů a rodičů v oblasti sociálních médií a technologií. Jemu a jeho týmu je připočítáváno, že ve státu Connecticut byl přijat zákon o veřejném zdraví, který nařizuje přijetí opatření k zajištění vzdělávání v oblasti gramotnosti v sociálních médiích na všech veřejných školách. V současné době vyučuje na Univerzitě v Bridgeportu samostatně vytvořené volitelné téma: Sociální média: Dobří, zlí a oškliví. Vyučoval kurzy na Post University na University of Connecticut a v současné době vyučuje na Silberman School of Social Work na Hunter College na Manhattanu. Marcus působí v představenstvu Národní asociace pěstounských rodin a hraje vedoucí roli v Connecticut’s Fatherhood Engagement Leadership Team (FELT).

Téma: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů

Na celém světě hrají muži důležitou roli při ochraně a výchově dětí. Hovoříme o rodných otcích, nevlastním rodiči, pěstounovi, osvojiteli nebo jiném pečujícím příbuzném. V širším kontextu můžeme zahrnout také muže v sociálně právní ochraně dětí či sociální oblasti všeobecně.
Na základě našich zjištění se mnoho našich mužských kolegů domnívá, že jsou často nedostatečně využívaní a přehlíženi. Na tomto workshopu probereme způsoby, jak je můžeme více zapojit do rozhodování, procesu hodnocení, poskytování (a přijímání) podpory.

Eshele Williams (USA)
má titul B.A. z California State University, Long Beach v oborů lidský vývoj, M.A. z Pacific Oaks College v Marriage jako rodinný a dětský poradce a také titul PsyD. z Phillipsovy univerzity jako doktorka psychologie v organizačním managementu a poradenství a také licencovaná manželská a rodinná terapeutka. Svou karierů zasvětila podpoře dětí, rodin a organizací ve více funkcích. Její práce v oblasti péče o děti zahrnuje zkušenosti jako profesorka, výzkumná pracovnice, spisovatelka, koordinátorka rodičovských programů, koordinátorka zdravotního týmu pro děti s chronickým onemocněním (srpkovitá nemoc), školitelka.
Je současnou členkou představenstva Národní asociace pěstounských rodičů v USA a členkou poradní rady na Pacific Oaks College School of Child and Family Psychology. Je vycvičena v implementaci programu PRIDE v organizaci Child Welfare League of America (CWLA). Sama se podílela na tvorbě programu Kinship Education Partnership and Support Programme (Program pro podporu a rozvoj příbuzných pečovatelů) ve spolupráci s úřadem pro podporu dětí a rodin v Los Angeles oddělení příbuzenské péče.
Eshele Williams provedla rozsáhlý výzkum, psala a lektoruje na téma Dopad pěstounství na narozené děti, dříve adoptované děti a děti pěstounských, příbuzných a adoptivních rodičů. Kromě toho napsala dětské knihy, které rodičům pomáhají zahájit a prozkoumat rozhovory se svými narozenými dětmi při přípravě na pěstounskou péči, příbuzenství a adopci. Dr. Williams přináší jedinečnou perspektivu dítěte příbuzenské péči, po část života ji vychovávala její babička v neformální příbuzenské péči.

Téma: Tradice péče a spolupráce – Trauma informovaný model práce pro zapojení, hodnocení a podporu příbuzných pečovatelů

Model práce „Tradice péče a spolupráce“ poskytuje sdílenou vizi, poslání, cíle, hodnoty, jazyk založený na silných stránkách a strategii osvědčených postupů k dosažení výsledků v nejlepším zájmu příbuzenských rodin. Na tomto workshopu přednášející identifikuje a uvede příklady devíti hlavních problémů (včetně právního, zdravotního/duševního , chování dětí, rodinných vztahů atd.). Demonstrovat pět základních kompetencí, včetně řešení dynamiky vazby versus autority a demografické a kulturní rozmanitosti. Aplikujte pět kompetencí na fáze poskytování služeb a bude sdílet strategie, které podporují přenos dovedností z tréninku do praxe, které jsou vyžadovány při spolupráci s příbuzenými pečovateli.

Jana Ženíšková (Česká republika)
vzděláním sociální pracovnice, ve službách pracuje přes 30 let. Třetinu svého profesního života pracovala s uživateli návykových látek, 2/3 pak ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi.
Aktivně se podílela na rozvoji programů pro drogově závislé v neziskovém sektoru, zvláště pak na zavádění pomoci uživatelům drog ve vězeňských zařízeních. Za tuto činnost získala cenu České asociace streetwork.
Působila jako externí vysokoškolský učitel, nyní pokračuje jako lektor, metodik a supervizor.
Posledních 10 let se v rámci svého působení v organizaci Amalthea snaží s kolegy rozvíjet způsob práce a podpory biologických rodin tak, aby v nich děti mohly vyrůstat a byly spokojené.

Téma: Podpůrné služby pro ohrožené rodiny s dětmi v České republice

Sociální práce v naší republice prošla řadou změn, ovlivněných zejména politickým nastavením. Před více než 30 lety nebyly služby pro rodiny rozvinuté, problémy se řešily zejména umisťováním dětí mimo rodinu. Sociální práce jako taková byla Popelkou. Neměli jsme dostatek odborníků ani informací. Rodina byla objektem, příliš nezáleželo na tom, co si přeje a co je pro ni nejlepší. Tato situace se v posledních desetiletích výrazně proměnila, v některých oblastech však transformace na moderní sociální služby není dokončená. V příspěvku se tak ohlédneme do dob uplynulých a na to, jakou část cesty jsme při práci s ohroženými rodinami s dětmi v České republice ušli. Zrekapitulujeme, jaké přístupy jsou nám blízké, co jsme se naučili od zahraničních kolegů a také to, co nám nejvíce chybí. Podělíme se s dilematy, na která při každodenní praxi narážíme a rádi se necháme inspirovat.