Lektoři

Mgr. Ondřej Bouša
člen Výboru Spolku PRIDE-CZ
email: ondrej.bousa(zavinac)seznam.cz

Mgr. Lenka Čadová

Petar Erak je vzděláním chemický inženýr. Pochází ze Sarajeva, kde působil na undergroundové scéně. Na konci války spolu s manželkou uprchli do Prahy, kde podnikají v hostinské činnosti. Mají čtrnáctiletého adoptovaného syna. Od roku 2013 vede Petar přípravy náhradních rodičů PRIDE v Česku jako lektor-náhradní rodič. Aktuálně vede kluby pěstounu v Letním domě a Dobré rodinně a klub adoptivních tatínku ve Středisku náhradní rodinné péče.

Bc. Barbara Helešicová

Anna Hofmanová

Mgr. Marcela Horáčková
speciální pedagožka, lektorka a terapeutka. Věnuje se odborné přípravě na náhradní rodičovství a rozvíjení kompetencí náhradních rodičů. Specializuje se na poruchy citové vazby,
terapeutické rodičovství a léčbu vývojového traumatu. Ve své soukromé praxi v Ostravě poskytuje služby pro náhradní rodiny – individuální konzultace, podpůrné skupiny náhradních rodičů, interaktivní kurzy terapeutického rodičovství, Dyadická vývojová psychoterapie. Spolupracuje s náhradními
rodinami a doprovázejícími organizacemi především v Moravskoslezském kraji. S náhradní rodinnou péčí má dlouholeté osobní zkušenosti. Více informací viz www.vzdelavanipestounu.cz anebo www.terapieattachmentu.cz.

 

Iveta Hrušková s manželem vychovávám dceru z prvního manželství a další čtyři děti máme v pěstounské péči. Jsem privátní bankéřkou, a zároveň lektorkou PRIDE.

Mgr. Ondřej Jiráska získal na Univerzitě Palackého v Olomouci pětileté psychologické i tříleté pedagogické vzdělání. Od skončení studia pracuje jako psycholog v oblasti práce s rodinou. Působil jako manželský a rodinný poradce v Jeseníku, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově. Už v této pozici se setkával s problematikou sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče včetně psychologického posuzování náhradních rodičů. Aktuálně pracuje v příspěvkové organizaci Kraje Vysočina jako psycholog pro NRP, kde jeho hlavní pracovní náplní je práce se žadateli o nejrůznější formy náhradní rodinné péče. Od roku 2012 je frekventantem psychoterapeutického výcviku, kde dosáhl kvalifikačního stupně Koterapeut. Od roku 2014, kdy byl vyškolen jako lektor PRIDE se podílí na vedení příprav pro budoucí náhradní rodiče a souvisejícím vzdělávání odborných pracovníků z oblasti SPOD. V souvislosti se svým odborným vzdělávání se průběžně vzdělává (kurz kompletní krizové intervence, semináře k jednotlivým psychodiagnostickým metodám, účast na různých konferencích a odborných seminářích).

Ing. Hana Jurajdová, PhD.
členka Výboru Spolku PRIDE-CZ
email: jurajdova(zavinac)trialog-brno.cz
pochází z Brna, kde také absolvovala Fakultu provozně-ekonomickou Vysoké školy zemědělské. Později studovala také veřejnou ekonomii (titul Ph.D.) a sociální práci na SVOŠS v Jihlavě. Působí mj. jako odborná asistentka na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2003 je její jméno neodmyslitelně spojeno s organizací TRIALOG z.s., jehož cílem je podpora rodin v obtížné situaci a psychologické a sociálně-právní poradenství osvojitelským a pěstounským rodinám, od roku 2015 je ředilkou této organizace. Sama je pěstounkou. Je MASTER-lektorkou systému PRIDE, má dlouholetou zkušenost s přípravou náhradních rodin v Jihomoravském kraji, na Vysočině a v Moravskoslezkém kraji. Doprovází pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu.

Ing. Michal Klíma
je lektorem programu PRIDE, od roku 2014 pracuje v organizaci Dobrá rodina, kde se věnuje doprovázení pěstounů lektorování a přípravám náhradních rodičů. S manželkou je také pěstounem na přechodnou dobu. Původně elektroinženýr se vrátil k sociální práci velkým obloukem, před mnoha lety pracoval s ohroženými dětmi ve Středisku pro děti a mládež v Modřanech. V kteroukoli roční dobu jej můžete zastihnout na nějaké tekoucí tuzemské řece.

Mgr. Martina Němcová měla možnost pracovat v oblasti náhradní rodinné péče na různých pozicích a s různými kompetencemi od převážně administrativní činnosti po současné doprovázení pěstounských rodin. Jako úřednice krajského úřadu měla v letech 2004 – 2011 na starosti agendu zprostředkování náhradní rodinné péče. Od roku 2006 se podílela na vedení příprav budoucích náhradních rodičů před přijetím dítěte do rodiny. Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče z profesního hlediska uvítala a vnímá tuto činnost jako důležitou jak pro pěstouny, tak pro jejich biologické i přijaté děti. V roce 2012 stála u zrodu organizace Křídla pro pěstouny, která byla zakládána mimo jiné proto, aby pěstounům umožnila setkávat se a sdílet své zkušenosti na jedno i vícedenních setkáních. V současné době pracuje v Poradně pro rodinu Pardubického kraje a v organizaci Křídla pro pěstouny jako klíčový pracovník Dohody o výkonu pěstounské péče. V poslední době absolvovala např. tato školení a komplexní vzdělávací programy na téma: Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině s biologickou rodinou, základy vedení rozhovoru s dítětem, vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a práce s ohroženou rodinou, výcvik lektora PRIDE, rozvoj kompetencí sociálního pracovníka, specifika péče o děti v náhradní rodinné péči.

PhDr. Hana Kušnírová absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rigorózní zkoušku jsem složila na Univerzitě Karlově v Praze. Z dlouhodobějších výcviků a kurzů jsem prošla dvouletým výcvikem v logoterapii, čtyřsemestrálním sociálně psychologickým výcvikem při Univerzitě Karlově v Praze, čtyřletým výcvikem v rodinné terapii dle V. Satirové, lektorským a master lektorským výcvikem PRIDE (komplexní program pro podporu a rozvoj náhradních rodin). Absolvovala jsem supervizní výcvik. Asociace manželských a rodinných poradců (dále AMRP) mě uznala certifikovaným samostatným manželským a rodinným poradcem a také certifikovaným supervizorem  AMRP.
Svou profesní praxi jsem začala u prof. Kratochvíla v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Poté jsem pracovala  jako vězeňský psycholog, od r. 2009 pracuji jako psycholog v Centru psychologické pomoci, p.o., detašovaném pracovišti Rodinná a manželská poradna v Opavě. Několik let jsem byla vedoucí poradny. V minulosti jsem také učila na Slezské univerzitě v Opavě, lektorovala jsem množství seminářů se zaměřením na komunikaci, mezilidské vztahy a náhradní rodinnou péči. Lektoruji odborné přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči podle modelu PRIDE, vzdělávání pro pěstouny, především pěstouny na přechodnou dobu, a nabízím supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích, hlavně v oblasti SPOD. Provozuji také soukromou poradnu.

Mgr. Anna Lazecká

Bc. Martina Loutna

Mgr. Cyril Maliňák vystudoval Teologickou (magisterský obor) a Filozofickou fakultu UP Olomouc (bakalářský obor). Během studií absolvoval studijní stáž na Vídeňské univerzitě, dále roční pobyt ve Francii zaměřený mimo jiné na sociální práci. Zúčastnil se opakovaně různých vzdělávacích programů např. měsíčního studijního pobytu na Akademii Hermanna Gmeinera v Innsbrucku pro řídící pracovníky v organizacích NRP, dále měsíčního programu Management and Leadership pro ředitele SOS dětských vesniček, garantovaného SOS Kinderdorf International, probíhajícího v různých zemích Evropy. Absolvoval pětiletý, psychoterapeutický, sebezkušenostní, integrativní výcvik SUR pod supervizí prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla CSc.
20 let se profesně pohybuje v oblasti NRP, dříve na pozici ředitele SOS dětské vesničky Chvalčov, od roku 2014 jako regionální ředitel SOS dětských vesniček pro Zlínský a Olomoucký kraj, kde koordinuje a zajišťuje celkový rozvoj jednotlivých služeb zaměřených na ohrožené dítě realizovaných SOS dětskými vesničkami ve Zlínském a Olomouckém kraji v reakci na potřeby jednotlivých lokalit (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová centra a podpora pěstounské péče). 20 let je v úzkém kontaktu s pěstounskými rodinami, jimž zajišťuje odbornou podporu a doprovázení. Profesně se zaměřuje na komplexní oblast práce s ohroženými dětmi a na podporu pěstounské péče. V souvislosti se svou profesí navštívil řadu zemí Evropy, v rámci pracovních stáží zaměřených na studium místních systémů NRP (Rakousko, Německo, Itálie, Polsko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Chorvatsko, Kypr a Turecko).
Jako lektor PRIDE vede přípravy žadatelů o NRP pro různé krajské úřady ČR, lektoruje pro MPSV a další organizace v ČR. Školí sociální pracovníky KÚ, MěÚ (OSPOD), neziskových organizací, a další pracovníky škol a dalších institucí.

Dana Marková

Mgr. Johana Mertová je sociální pracovnice. Již od dob studia na Jihočeské univerzitě (Zdavotně-sociální fakulta) jí byla blízká problematika dětí v ústavních zařízeních. Náhradní rodinné péči se profesně věnuje od roku 2000. Do roku 2015 pracovala jako sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči na Krajském úřadu Jihočeského kraje. Poté byla vedoucí střediska služby pro pěstouny v neziskové organizaci (Jihočeská rozvojová o.p.s.). Od roku 2016 je odborným metodikem v projektové aktivitě MPSV (projekt EU Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí/rozvoj náhradní rodinné péče). Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti, při které spolupracuje s řadou neziskových organizací a odděleními sociálně-právní ochrany obecních úřadů obce s rozšířenou působností v ČR, které uzavírají Dohody o výkonu pěstounské péče. Rovněž lektoruje kurzy přípravy budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE a aktivně se podílí na implementaci tohoto programu v ČR (mimo jiné příprava dětí). V letech 2004-2013 spolupracovala se zdravotně-sociální fakultou JU jako vedoucí a oponent diplomových a bakalářských prací z oblasti NRP a jako přednášející předmětu náhradní rodinná péče. Od roku 2002 je externí spolupracovník Linky důvěry České Budějovice, kde poskytuje telefonickou krizovou intervenci. Rovněž t.č. facilituje případové konference a spolupracuje jako poradce s Bílým kruhem bezpečí. V letech 1996-2006 se pravidelně účastnila dětských táborů a pobytových akcí dětí se zdravotním postižením. Absolvovala výcvik základní krizové intervence – Remedium, 56 hodin, 2018; Specifika péče o děti v NRP – MPSV, 184 hodin, 2018; výcvik pro lektory PRIDE – MPSV, 250 hodin, 2014; Jak facilitovat případovou konferenci – Rozum a Cit, 2015; Vedení rodinných konferencí – MPSV, 2015; Řešení konfliktů technikou mediace – Asociace mediátorů ČR, 2013 a další kurzy).

PaeDr. Zdeněk Moldrzyk
člen Výboru Spolku PRIDE-CZ
mail: zmoldrzyk(zavinac)gmail.com
je vzděláním speciální pedagog, studoval na Ostravské univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci, rigorózní zkoušku vykonal na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
Absolvoval mj. výcviky v krizové intervenci, systemickém přístupu ke klientovi, rodinných konstelacích u W. Nellese – Eurasys, Nettersheim, sebezkušenostní skupinu u Josepha a Doris Grevenstette, výcvik u Nancy J. Cohen v metodě Watch, Wait and Wonder, supervizní výcvik, výcvik lektorů programu PRIDE a následně výcvik pro master lektory uvedeného programu u Roba van Pagée.
Práci v sociální oblasti se věnuje již více než 30 let. Pracoval s dětmi s mentálním handicapem, organizoval sociální a zdravotní péči na úrovni okresu i kraje. Práci s rodinou a v náhradní rodinné péči se věnuje od roku 2007. Působil rovněž v řadě projektů i mezinárodní úrovně (HAPIEE – zdravotní stav obyvatel, Pěstounská péče v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku, aj.). Zasazuje se o zavedení celého modelu PRIDE do praxe pomoci dětem v ČR, spolupodílel se na tvorbě materiálů programu PRIDE pro ČR.
Od roku 2007 je ředitelem Centra psychologické pomoci p. o. Organizace působí v oblasti rodinného, partnerského poradenství, posuzování a přípravách náhradních rodičů a doprovázení pěstounských rodin. Pracuje s modelem PRIDE jak v přípravách náhradních rodičů, tak při jejich doprovázení i při spolupráci v systému pomoci ohroženým dětem.

Mgr. Anna Němcová vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Své další vzdělávání pak zaměřovala na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích. Je absolventkou akreditovaného sebezkušenostního výcviku Pozitivní psychoterapie a poradenství (Academy of Positive Psychotherapy, Wiesbaden, Česko-německý institut pozitivní psychoterapie a poradenství, Brno) a výcviku pro supervizory v sociálních službách (Instand, Praha). Aktuálně se účastní kurzu Dyadické vývojové psychoterapie.
Po ukončení studia VŠ žila rok v USA, poté pracovala 2 roky jako sociální pracovnice na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol Praze. V roce 1999 založila a vedla pod občanských sdružením PREVENT Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích a později i další zařízení a projekty. Do poloviny roku 2014 vykonávala paralelně práci odborné ředitelky a vedoucí Centra podpory pěstounských rodin PREVENT. Nyní se plně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Je lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.
Žije na Strakonicku, je vdaná, s manželem vychovává 4 děti, vlastní i pěstounské.

Mgr. Andrea Pavlištíková
členka Výboru Spolku PRIDE-CZ
email: pavlistikova(zavinac)cepp.cz

Mgr. Lucie Salačová vystudovala Střední pedagogickou školu (obor vychovatelství) v Praze 6, Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let.
V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, dále jako koordinátorka programu Pět P v Hestia, jako sociální pracovnice v oblasti sanace v STŘEP, jako sociální pracovnice v Dětském krizovém centru, v SOS centru Diakonie atd.
Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče (Barevný svět dětí, Dobrá rodina, Rozum a Cit atd.) např. jako lektorka, pracovnice asistovaného kontaktu, facilitátorka případových konferencí. Pracuje 12 let jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE (v Praze, Středočeském a Královehradeckém kraji) a aktuálně vede pilotní přípravy příbuzenských příprav v systému PRIDE v Olomouckém kraji ve spolupráci s MPSV.
Při setkání s klienty se snaží nedávat řešení, ale pomoci jim najít co nejschůdnější cestu v jejich náročných životních situacích, které se týkají jakékoliv krize, například v oblasti rodinných vztahů a péče o děti. K hledání přijatelné cesty může přispět svými informacemi z různých oblastí sociální práce, např. sanace rodiny, náhradní rodinné péče, orientace v sociální síti, především ale pracuje formou navázání dobrého kontaktu s klienty a pečlivého naslouchání jejich životnímu příběhu.
Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Mgr. Šárka Šimšová problematiku dětí, které ztratily domov, jsem poprvé poznala v dětském domově, kde jsem pracovala asi 5 let. Vzděláním jsem speciální pedagog – etoped pro děti s problémovým chováním. Další výcviky jsem absolvovala po přijetí dětí do pěstounské péče, jelikož jsem cítila potřebu jít v této oblasti více do hloubky. Mám výcvik DDP (terapie poruch attachmentu), arteterapeutický výcvik, metoda MY BACKPACK – zpracování příběhu dítěte v NRP, zejména prožité ztráty spojené s přechodem z rodiny do pěstounské péče. Jsem lektorkou odborných příprav PRIDE budoucích náhradních rodičů.
Jsem předsedkyní organizace pro doprovázení pěstounských rodin Vlaštovky, z.s. s působností ve zlínském, olomouckém a moravskoslezském kraji, současně odborný i klíčový pracovník v rodinách. Jsem pěstounkou dvou, dnes již dospělých přijatých dětí, matka dvou dospělých vlastních dětí.

Renata Skarková vystudovala Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 2001 se spolu s manželem a dvěma dcerami rozhodli přijmout do pěstounské péče dva chlapce. O tři roky později poskytli domov dalším třem dětem. Od roku 2012 do roku 2018 byla pěstounkou na přechodnou dobu. Rodinou prošlo celkem 12 dětí od kojenců po nezletilou matku s dítětem. Od roku 2014 se podílí na přípravách pro náhradní rodiče v Olomouckém kraji jako lektor PRIDE. V současné době pracuje na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje jako provázející žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Mgr. Darina Skokanová

PhDr. Monika Stejskalová je psycholožka, absolventka FF UP Olomouc. Od roku 1998 doposud pracuje v Poradně pro rodinu v Prostějov. Již od studia se zabývá problematikou náhradní rodinné péče. V rámci své práce vždy spolupracovala s OSPOD (kdysi OPD) na řešení případů spojených s touto problematikou. Organizovala přípravné skupiny pro budoucí osvojitele a pěstouny ještě dříve, než byly přípravy stanovené zákonem. Pořádala také podpůrné skupiny pro děti ze sociálně slabších rodin. Od roku 2000 začala lektorovat přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče. V roce 2002 jí bylo uděleno KÚ Olomouckého kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu: Převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny (jako organizátor, garant i lektor). Od roku 2013 lektoruje přípravy pro budoucí osvojitele a pěstouny v rámci Střediska sociální prevence Olomouc, pod které Poradny pro rodinu Olomouckého kraje spadají. Od roku 2014 je lektorkou programu PRIDE pro náhradní rodiče. Aktuálně je vedoucí odborného sociálního poradenství Střediska sociální prevence Olomouc, stále však pracuje na pracovišti Poradna pro rodinu Prostějov. V rámci své práce doprovází pěstounské rodiny, pořádá pro ně vzdělávání, pomáhá při řešení problémů spojených s problematikou náhradní rodinné péče. Od roku 1999 je členkou Komise péče o rodinu a děti při OÚ Prostějov. Od roku 2000 členka Asociace manželských a rodinných poradců. Od roku 2002 místopředsedkyní komise pro sociálně právní ochranu dětí pro město Prostějov. V letech 1999 – 2001 absolvovala specializační studium na FF UP Olomouc, Dílna manželského a rodinného poradenství. V letech 2004 – 2009 Psychoterapeutický výcvik Integrované psychoterapie, prof. MUDr. F. Knobloch, F.R.C.P./Canada/, CSc. Dále absolvovala spoustu specializačních kurzů, například: Metody a techniky práce s rodinami – PhDr. Z. Rieger, PhDr. H. Vyhnálková, Mezilidská komunikace I, II – Doc. PhDr. I.Plaňava, Psychodrama – PhDr. M. Němcová, Doc. Dr. M. Frýba, Kresba postavy, stromu a ruky – Z. Altman, Kurzy hypnózy I, II, III – Prof. PhDr. S. Kratochvíl, Ericksonovská hypnoterapie I, II – PhDr. J. Zíka CSc.,Relaxační techniky – PhDr. S. Morávek, Mediace – Mgr.R.Brzobohatý, PhDr. L.Poláková, Trauma dítěte I. II – PhDr. Němcová a další kurzy.

Bc. Markéta Švejdová Jandová je vzděláním sociální pracovnice, vystudovala VOŠ Jabok a ETF UK (bakalářský obor).
Od roku 2007 pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice (do roku 2014 v Psychiatrickém centru Praha a od roku 2015 v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech).
Je lektorkou příprav pěstounů (model PRIDE), podílí se na implementaci systému PRIDE v ČR. Od roku 2014 externě spolupracuje s organizací Letní dům, kde se věnuje převážně vzdělávání pěstounů. Při vzdělávání pěstounů spolupracuje také s dalšími neziskovými organizacemi (např. Rozum a cit, Dobrá rodina).
Je absolventkou mnoha kurzů (např. kurz facilitačních dovedností, práce s krizí a tělem, využití herního pískoviště atd.). Je absolventkou sebezkušenostního výcviku (sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii – integrativní psychoterapie typu SUR ve Skálově institutu).
S manželem vychovává čtyři děti, má osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí. Ve volném čase ráda čte historické a detektivní romány a rekreačně sportuje.

Mgr. Markéta Tauberová

Ing. Mgr. Kamila Tichá vystudovala strojní fakultu VUT v Brně, poté pracovala jako technolog v Sigmě Lutín poblíž Olomouce. Dále vystudovala CMTF UP v Olomouci. Nyní pracuje jako technik ve firmě, která se věnuje kovoobrábění. Zde zastává i pozici představitele vedení kvality, kde má na starosti oblast řízení kvality – normy ČSN – ISO.
Je už 17 let náhradním rodičem. Má v péči 2 osvojené děti ve věku 16 a 18 let a 2 děti ve věku 9 a 11 let v dlouhodobé pěstounské péči.
V roce 2011-12 absolovovala 250 hodinový Kurz etické výchovy, poté vedla 3 roky nepovinný kroužek s prvky etické výchovy na základní škole. Od roku 2014, kdy byla vyškolena jako lektorka PRIDE, se podílí na vedení příprav pro budoucí náhradní rodiče. V roce 2017, v rámci povinného vzdělávání pro náhradní rodiče, absolovovala Kurz efektivního rodičovství.

Bc. Juliana Vohralíková

MgA. Andrej Vyoral

Mgr. Cyril Zákora
předseda Výboru Spolku PRIDE-CZ
tel: +420 777 732 040
email: zakora(zavinac)pride-cz.com
je vzděláním sociální pracovník, psychoterapeut, vystudoval VOŠ Jabok,  FF UK (obor sociální práce).
Dříve byl zaměstnán v o.s. Prev-Centrum, kde vedl klubu pro děti od 10 do 15 let s problémy v chování a problematickým postavením ve skupině. Realizoval intervenční programy pro třídní kolektivy (řešení zejména problémových vztahů, situací ve třídách a podezření na šikanu, poradenství pro děti, rodiče a pedagogy).
V letech 2007- 2015 byl ředitelem organizace Letní dům, z.ú., napomáhal vzniku služby pro rodiny v krizi a doprovázení pěstounů. Dále rozvíjel a také se přímo účastnil původní sociální služby Letního domu zaměřenou na doprovázení dětí v dětských domovech. V letech 2006 a 2007 vedl terapeutické programy pro děti v dětském domově se školou v Sedlci-Prčice. V roce 2008 se podílel na vedení terapeutických programů pro děti v dětském domově v Dubenci.
Od roku 2015 je zaměstnán v organizaci TRIALOG, z.s., doprovází pěstouny na Vysočině. Ve Spolku PRIDE-CZ má na starosti odbornou přípravu žadatelů o NRP v Kraji Vysočina a koordinaci vzdělávání pro odbornou veřejnost. Je MASTER-lektorem příprav náhradních rodičů v modelu PRIDE, podílí se na implementaci systému PRIDE v ČR. Je absolventem mnoha kurzů (např. kurz neverbálních technik pod vedením Dr. Vodňanské, základní krizové intervence pod vedením odborného garanta PhDr. Zdeňka Riegra, kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky realizovaný o.s. Prev-Centrum, kurz Práce s tělem v psychoterapii pod vedením Dr. Vodňanské). Absolvoval sebezkušenostní dynamicky a hlubině orientovaný výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii vedený v daseinsanalytickém směru (model SUR, VIAP).
Od roku 2019 provozuje v Jihlavě také soukromou psychoterapeutickou praxi.

Mgr. Petr Zemánek vystudoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity obor sociální pedagogika, a to jak bakalářský, tak i navazující magisterský obor. Dále na téže fakultě vystudoval v rámci celoživotního vzdělávání obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy. Kromě řady jiných zaměstnání krátce učil na základní škole, 6 let pracoval jako vychovatel v dětském domově a 3 roky pracoval jako sociální pracovník v organizaci zaměřené na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V současnosti pracuje jako klíčový pracovník v doprovodné organizaci pěstounů Do Náruče z.s. v Opavě. Je lektorem příprav pro náhradní rodinnou péči PRIDE. Společně s manželkou je pěstounem na přechodnou dobu.