Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Spolek PRIDE-CZ (dále jen „Spolek“), se sídlem Svatopluka Čecha 1733/7, 586 01 Jihlava, IČO: 04635914 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje:

 • Osobní údaje Spolek zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

Spolek shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje

Oblast spolčovací:

 • Jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresa, kontakt (telefon, e-mail) členů Spolku.
 • Osobní a citlivé údaje členů Spolku jsou shromažďovány a zpracovávány z titulu zajištění spolkové činnosti pro členy Spolku.

Oblast vzdělávání:

 • Jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresa, kontakt (telefon, e-mail) zájemců o vzdělávání Spolku.
 • Osobní a citlivé údaje zájemců o vzdělávání jsou shromažďovány a zpracovávány z titulu zajištění vzdělávacích aktivit pro zájemce/účastníka. Vzdělávání je akreditováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast posuzování a příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči:

 • Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně korespondenční adresa, kontakt (telefon, e-mail). Shromažďovány a zpracovávány mohou být také informace o rodinném stavu žadatele, informace o manželovi (partnerovi), který je společně posuzován a informace o dětech žijících v rodině žadatele/žadatelky. V rámci odborného posuzování a přípravy zpracovává !Spolek“ další citlivé údaje žadatelů – charakteristika osobnosti, motivace a předpoklad vychovávat dítě, stabilita manželského (partnerského) vztahu, psychický stav, sexuální orientace, etnicita, zdravotní stav, údaje o rodinných a sociálních poměrech žadatele.
 • Osobní a citlivé údaje žadatelů o náhradní rodinnou péči jsou shromažďovány a zpracovávány z titulu zajištění odborného posouzení žadatelů o zprostředkování NRP dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. K této činnosti je mezi Krajským úřadem Kraje Vysočina a Spolkem uzavřena smlouva o spolupráci.
 • Osobní a citlivé údaje žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, informace o manželovi (partnerovi), který je společně posuzován a informace o dětech žijících v rodině žadatele/žadatelky o náhradní rodinnou péči jsou uchovávány během posouzení a přípravy žadatelů, poté max. 10 let v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění. Vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. Vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Pokud Spolek zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Spolku informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Spolkem;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Spolkem jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Spolkem (pokud tomu nebrání zákonná ustanovení), popřípadě
 • požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Spolkem;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Spolku;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.