Stanovy

Čl. 1
Název, sídlo
1) Název spolku je Spolek PRIDE-CZ (dále také „Spolek“).
2) Sídlem Spolku je Jihlava.

Čl. 2
Účel
1) Účelem Spolku je:
a) poskytovat odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE (Parent Resources for Information, Development, Education),
b) šířit myšlenku a filosofii systému PRIDE,
c) posilovat týmovou spolupráci,
d) vzdělávat v oblasti péče o rodinu a dítě,
e) spolupracovat s institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru,
f) poskytovat poradenství v oblasti péče o rodinu a dítě,
g) podílet se na výzkumné činnosti.

Čl. 3
Členství
1) Členství ve Spolku je dobrovolné.
2) Členem Spolku (dále jen „Člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let.
3) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
4) Osoba se stává členem dnem rozhodnutí Výboru Spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor Spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění účelu Spolku.
5) Členství ve Spolku zaniká:
a) písemným oznámením člena o ukončení členství, a to dnem, kdy Výbor obdrží takové oznámení,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením z důvodu hrubého porušení zásad a stanov na základě rozhodnutí Shromáždění,
d) neuhrazením členského příspěvku za dva po sobě jdoucí roky ve stanovené lhůtě na základě rozhodnutí Výboru Spolku,
e) zánikem Spolku.
6) Členství ve Spolku se automaticky pozastavuje neuhrazením členského příspěvku na příslušný rok ve stanovené lhůtě. Člen, jehož členství je pozastaveno, nemůže vykonávat práva, která vyplývají ze členství. Po dodatečném zaplacení členského příspěvku v příslušném roce je členství opět obnoveno v plném rozsahu.
7) O pozastavení nebo zrušení nebo znovuobnovení členství bude člen vyrozuměn Výborem Spolku co nejdříve po takové události, a to e-mailem na adresu uvedenou v seznamu členů.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů
1) Práva členů:
a) účastnit se činnosti Spolku,
b) být pravidelně informován o dění ve Spolku,
c) užívat výhod člena Spolku,
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání,
e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku.
2) Povinnosti členů:
a) platit členské příspěvky,
b) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku,
c) dodržovat stanovy Spolku.
3) Členský příspěvek:
a) výši členského příspěvku stanoví Výbor Spolku nejpozději do konce ledna příslušného roku,
b) členský příspěvek se hradí jednou ročně, nejpozději do konce února příslušného roku.

Čl. 5
Orgány
1) Orgány Spolku jsou:
a) Shromáždění,
b) Výbor Spolku (dále jen „Výbor“).

Čl. 6
Shromáždění
1) Shromáždění je tvořeno shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. Shromáždění projednává činnost Spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci ostatních orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do jeho působnosti tak náleží:
a. určit hlavní zaměření činnosti Spolku,
b. rozhodovat o změně stanov,
c. schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem,
d. schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
e. volit členy Výboru,
f. rozhodnout o zrušení Spolku,
g. rozhodnout o naložení s likvidačním zůstatkem.
2) Shromáždění je svoláváno Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
3) Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádné Shromáždění. Výbor je povinen svolat mimořádné Shromáždění nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného Shromáždění. Nesvolá-li Výbor zasedání Shromáždění do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Shromáždění na náklady Spolku sám.
4) Právo zúčastnit se Shromáždění, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku.
5) Pozvánka na Shromáždění spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Shromáždění lze odvolat nebo odložit.
6) Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Shromáždění je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Shromáždění přijímá většinou hlasů přítomných členů.
7) K přijetí rozhodnutí Shromáždění:
a. o změně stanov,
b. o vyloučení člena z důvodu hrubého porušení zásad a stanov,
c. o zrušení Spolku,
d. o naložení s likvidačním zůstatkem,
je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Shromáždění.
8) V případě, že se k projednávání změn popsaných v bodě 7. Shromáždění ani napodruhé nesejde v usnášeníschopném počtu, je možné postupovat ve všech změnách dle bodu 6) tohoto článku Stanov.
9) Jednání Shromáždění řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl program ohlášen. Bod programu, který nebyl ohlášen, lze zařadit na konec programu, pokud souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů.
10) Prvním bodem programu jsou vždy informace o změnách v seznamu členů provedené Výborem od minulé schůze.
11) Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo Shromáždění. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Shromáždění.
12) K přijetí rozhodnutí Shromáždění může být využito technických prostředků
komunikace na dálku dle pravidel stanovených v Čl. 9 těchto stanov.

Čl. 8
Výbor
1) Výbor je statutárním orgánem Spolku.
2) Výbor má 5 členů. Členové Výboru jsou voleni na 3 roky, a to i opakovaně.
3) Výbor si ze svého středu volí předsedu.
4) Za Výbor jako statutární orgán jedná předseda a to samostatně.
5) Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování účelu Spolku. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Shromážděními, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance Spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
6) Dále Výbor rozhoduje o přijetí za člena Spolku, informuje členy o pozastavení, zrušení a znovuobnovení členství, vede seznam členů, který je neveřejný, řeší spory vyplývající z členství nebo z činnosti Spolku, připravuje majetkové vypořádání v případě zániku Spolku.
7) Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů Výboru mají stejnou váhu. Na schůzi Výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
8) Pozvání na schůzi Výboru musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Je-li posíláno emailem, platí pro odesílání příslušná pravidla hlasování per rollam dle čl. 9 těchto stanov.
9) V případě předčasného ukončení funkce předsedy jsou zbylí členové povinni mezi sebou zvolit nového předsedu na nejbližším zasedání, které bude svoláno bez zbytečného prodlení po oznámení rezignace. V takovém případě může schůzi Výboru svolat kterýkoliv člen Výboru.
10) V případě rezignace člena Výboru svolá předseda Shromáždění, které bude svoláno bez zbytečného prodlení, na kterém bude zvolen nový člen Výboru.
11) K přijetí rozhodnutí může Výbor použít hlasování per rollam či může být využito
technických prostředků komunikace na dálku dle pravidel stanovených v Čl. 9 těchto stanov.
12) Výbor je odpovědný ze své funkce Shromáždění, kterému předkládá zprávu o své činnosti.
13) Ze svého zasedání pořizuje Výbor zápis. Zápis je přístupný všem členům v sídle Spolku.

Čl. 9
Hlasování per rollam a rozhodování s využitím technických prostředků komunikace na dálku
1) Spolek si stanovuje tento způsob a tyto podmínky platnosti pro hlasování per rollam mezi členy Výboru:
a) hlasování per rollam probíhá e-mailem,
b) iniciátorem pro hlasování per rollam je předseda,
c) lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je pětidenní (5 kalendářních dnů),
d) každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu,
e) iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy „požadovat potvrzení o přečtení“,
f) iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování všem členům Výboru,
g) rozhodnutí per rollam nabývá účinnosti potvrzením předsedou Výboru,
h) hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližší schůzi Výboru. Podklady do zápisu předá iniciátor hlasování per rollam.
2) Shromáždění se může z rozhodnutí Výboru konat s využitím technických
prostředků komunikace na dálku, které umožní členům se Shromáždění účastnit,
vyjadřovat se k průběhu zasedání a podílet se hlasováním na přijímání rozhodnutí
(dále „Shromáždění online“).
3) Pro rozeslání pozvánky, hlasovací kvorum a vyhotovení zápisu Shromáždění
online se postupuje podle pravidel pro konání Shromáždění prezenční formou.
Podrobnosti konání shromáždění online stanoví Výbor.
4) Výbor může rozhodnout o možnosti konání Shromáždění hybridní formou, kdy se
Shromáždění mohou zúčastnit s využitím technických prostředků komunikace na
dálku pouze ti členové, kteří se ze závažných důvodů nemohou zúčastnit zasedání
osobně. Těmto členům musí technické prostředky umožňovat se Shromáždění
účastnit, vyjadřovat se k průběhu shromáždění a podílet se hlasováním na přijímání
rozhodnutí. Člen oznámí Výboru důvody k účasti na Shromáždění s využitím
technických prostředků komunikace na dálku nejméně 3 dny před termínem konání
Shromáždění. O možnosti zúčastnit se Shromáždění tímto způsobem rozhoduje
Výbor.
5) Obdobně se může konat formou online nebo hybridní formou i zasedání Výboru.

Čl. 10
Seznam členů
1) Seznam členů Spolku vede Výbor. Tento seznam je přístupný všem členům v sídle spolku.
2) Seznam členů obsahuje:
a) jméno člena,
b) datum vzniku členství,
c) adresu pro korespondenci a emailovou adresu člena,
d) datum narození člena.
3) Zápisy a výmazy zapisovaných údajů provádí Výbor při každé změně v seznamu na své schůzi. Každá taková změna je datována a stvrzena ověřeným podpisem předsedy.
ČL. 11
Hospodaření a majetek
1) Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících účel Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3) Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
4) Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování účelu Spolku.
5) Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku.
6) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.
7) Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech Spolku.

Čl. 12
Kontrolní mechanismy
1) Předseda Výboru nebo Výborem pověřený člen Výboru kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda činnost a hospodaření Spolku se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a Stanovami.
2) V případě potřeby může Shromáždění za účelem kontroly dle bodu 1) tohoto článku pověřit kteréhokoliv člena či jmenovat kontrolní komisi.

Čl. 13
Řešení sporů
1) Spory vyplývající z členství nebo z činnosti Spolku řeší Výbor. V případě, že ani po projednání Výboru nedojde k dohodě, rozhoduje Shromáždění.

Čl. 14
Zrušení, likvidace a zánik Spolku
1) O zrušení spolku může rozhodnout Shromáždění nebo se Spolek zrušuje rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.
2) V případě, že zrušením spolku nepřechází jeho případný majetek na právního nástupce, jmenuje Shromáždění likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky spolku. Po ukončení likvidace likvidátor zajistí dle rozhodnutí Shromáždění převedení likvidačního zůstatku na jinou právnickou osobu, která má obdobný účel jako Spolek.
3) Při likvidaci postupuje likvidátor podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4) Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Čl. 15
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti.
2) Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Shromážděním.

Znění těchto Stanov bylo schváleno Shromážděním konaným dne 3. 11. 2022, jehož
konání je potvrzeno zápisem ze dne 3. 11. 2022. Znění těchto stanov je účinné od
schválení příslušným rejstříkovým soudem.

V Olomouci , 3. 11. 2022