I v roce 2019 budeme pro Krajský úřad Kraje Vysočina realizovat přípravný kurz pro zájemce o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Získali jsme zakázku na přípravy pro období 2019-2020.
Přípravy realizujeme v modelu PRIDE. Zájemci tak absolvují intenzivní kurz v období zhruba 4 měsíců.
Skupinová setkání i individuální konzultace vede tým dvou certifikovaných lektorů. Jedním z nich je zkušený pěstoun nebo osvojitel a druhým sociální pracovník, psycholog nebo jiný odborník se zkušenostmi v oblasti náhradní rodinné péče.
Zjistili jsme, že úspěšní pěstouni a osvojitelé mají znalosti a dovednosti v pěti základních oblastech, kterým říkáme v programu PRIDE kategorie kompetencí:
1. Chránit děti a starat se o ně
Děti umístěné v pěstounských nebo osvojitelských rodinách potřebují žít v bezpečném prostředí, které je ochrání před další újmou a ve kterém jim pěstouni nebo osvojitelé poskytují svou péči. Některé děti, které nevyrůstaly v bezpečném prostředí a byly zanedbávány, nemusí zprvu tuto snahu přijmout nebo chápat. Jiné touží velmi intenzivně po pozornosti. Příprava k přijetí dítěte do rodiny pomůže zájemcům chápat pocity dítěte a jeho reakce na odloučení a ukáže jim způsoby, jak se s těmito pocity vypořádat.
2. Naplňovat vývojové potřeby dětí a řešit opožděný vývoj
Pro většinu z nás představuje růst dítěte přirozený a předvídatelný proces. Děti, které v odpovídajícím stádiu svého vývoje dostanou příležitost a jsou povzbuzovány k tomu, aby začaly chodit, se to přibližně ve věku jednoho roku zpravidla naučí. Mnohé děti, které se dostávají do systému sociálně-právní ochrany dětí, takovou možnost či povzbuzení ve správnou dobu během vývoje nedostaly. Mohou být v porovnání s dětmi stejného věku, jejichž rozvojové potřeby byly uspokojeny, v některých ohledech „pozadu“, zatímco v jiných třeba i „napřed“. Příprava k přijetí dítěte do rodiny pomůže zájemcům pochopit důvody těchto vývojových opoždění a rozdílů a vysvětlí, jak se s nimi děti vyrovnávají.
3. Podporovat vztahy mezi dětmi a jejich rodinami
Vztahy v rámci biologické rodiny zahrnují sourozence, další příbuzné a rodiče. Děti do náhradních rodin nepřicházejí bez minulosti. Dokonce i kojenci, které jejich rodiče nikdy nedrželi v náručí, mají minulost spojenou s prenatálním obdobím, porodem a pobytem v nemocnici. Vzpomínky, zkušenosti a vztahy, které si děti s sebou přinášejí, se liší, nicméně si je dítě nese stále s sebou. Příprava vede k pochopení významu minulosti dítěte a k schopnosti se s ní vyrovnávat.
4. Vytvářet pro děti bezpečné pečující vztahy na celý život
Dlouhodobé pevné vztahy nejen s rodinnými příslušníky ale i s dalšími blízkými osobami nám jsou oporou v důležitých momentech našeho života. Skrze vztahy si velmi často hledáme své místo ve společnosti. Spolehlivé a pevné vztahy nám v dospívání napomáhají bezpečně se osamostatnit.
5. Být členem týmu
Bez ohledu na situaci, potřeby a předchozí zkušenosti dítěte spolupracují pěstouni a osvojitelé, příslušné pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany a další odborníci v nejlepším zájmu dítěte. Existuje mnoho problémových rodin a dětí, které potřebují pomoc. Jedná se o náročný úkol, který nikdo nezvládne sám.

Přípravný kurz je tedy nezbytný k tomu, aby zájemci mohli dospět k důležitému rozhodnutí, zda jsou ochotni a schopni poskytovat pěstounskou péči nebo osvojit dítě. Výstupy z přípravy jsou také významným zdrojem informací pro příslušný odbor krajského úřadu. Ten pak může na základě všech podkladů zodpovědně dospět ke konečnému rozhodnutí o zařazení či nezařazení zájemců do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče nebo do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu a následně pro rozhodování o umístění konkrétního dítěte nebo dětí do nové rodiny.