Aktuálně připravujeme

Mezinárodní konference: Dítě v péči příbuzného – příprava a následná podpora rodin

Praha, 16. – 18. září 2020


Cílová skupina:
pracovníci sociálně-právní ochrany dětí, pracovníci pověřených organizací, tvůrci strategií

Záměr: Cílem konference je nabídnout porovnání přístupů a pracovních postupů v různých státech s cílem obohatit vzájemně praxi, sdílet zkušenosti, podpořit mezinárodní spolupráci v této oblasti. Naším záměrem je přivátat kolegy z přibližně 20 různých zemí.

V České republice vyrůstá v různých typech náhradní rodinné péče celkem 18 636 dětí (údaj k 31. prosinci 2016, ke stejnému datu v roce 2015 to bylo 18 151 dětí). Nejvíce dětí bylo na konci roku 2016 svěřeno do péče pěstounské (58,6 %, v roce 2015 to bylo 57,2 %) a do péče jiné osoby podle § 953 a násl. občanského zákoníku.
V roce v letech 2015 a 2016 bylo nově do náhradní rodinné péče svěřeno více než 5 000 dětí. V polovině případů (v různých formách této péče) šlo o péči příbuzných (51,7 % v roce 2015, resp. 51,4 % v roce 2016). Největší podíl příbuzenské péče byl zaznamenán u svěření dítěte do péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku (81,7 % v roce 2015 a dokonce 83,1 % v roce 2016) U nejrozšířenějšího typu náhradní rodinné péče, péče pěstounské, činil podíl dětí svěřených do péče příbuzných v roce 2015 66,4 %, v roce 2016 stoupl na 68,4 %. Obdobný podíl byl u osobní péče poručníků (59,9 % v roce 2015, v roce 2016 došlo k mírnému poklesu podílu příbuzných na 54,2 %).
Na konci roku 2016 tak bylo v České republice celkem 11 059 náhradních rodičů s příbuzenským vztahem k dítěti. Celkem 57 % náhradních rodičů byli prarodiči dítěte, v 13,2 % šlo o jiné příbuzné. Největší podíl příbuzenské péče vykazuje i zde péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku následovaná péčí pěstounskou.
Podíl dětí svěřovaných do pěstounské péče příbuzných se v jednotlivých krajích výrazně liší (viz tabulku č. 4). Analýza situace příbuzenské pěstounské péče provedla podrobný rozbor údajů o náhradní rodinné péči podle krajů za roky 2014 až 2016 a zjistila, že nejmenší podíl dětí svěřených do příbuzenské pěstounské péče byl ve sledovaném období zaznamenán v Jihomoravském kraji (38 % v roce 2015 až 52,4 % roce 2016). V tomto regionu byla vždy minimálně polovina dětí svěřována do pěstounské péče tzv. „cizích“ (nepříbuzných) osob. Vyšší podíl dětí svěřovaných do péče „cizí osoby“ byl zaznamenán rovněž v Pardubickém kraji (42,2 % v roce 2014 a 46,1 % v roce 2016) a v Kraji Vysočina (40, 9 % v roce 2015). Poměrně velká změna byla v tomto období zaznamenána v Ústeckém kraji, kde se podíl dětí svěřovaných do nepříbuzenské pěstounské péče zvýšil mezi roky 2014 a 2015 z 21 % na 49 % (v roce 2016 však znovu výrazně převažovala příbuzenská péče). Region s největším absolutním počtem dětí svěřených do pěstounské péče, Moravskoslezský kraj, se stejně jako většina ostatních krajů pohybuje na republikovém průměru (tj. cca dvě třetiny dětí svěřovaných do příbuzenské pěstounské péče, resp. v rozpětí mezi 65 až 75 % dětí). Vyšší podíl příbuzenské pěstounské péče (nad 75 %) byl ve sledovaném období zaznamenán v krajích Plzeňském, Libereckém, Zlínském, Olomouckém a Karlovarském. V Plzeňském kraji, Libereckém kraji a Zlínském kraji však ve sledovaném období trvale klesal.

Již brzy zde najdete více aktuálních informací. Přihlaste se k odběru novinek o konferenci.

Přípravu konference podpořila nadace ČEZ.

Dříve realizované konference

Mezinárodní konference PRIDE – podpora náhradní rodinné péče

Praha, 7. – 9. září 2017
Smyslem konference bylo poskytnout prostor pro setkání odborníků, kteří využívají PRIDE jako nástroj zkvalitnění péče o děti v pěstounských a osvojitelských rodinách.

PRIDE je využíván již 25 let a v současné době je adaptován v 19 zemích světa. Více infomrací o PRIDE je možné získat na stránkách www.cwla.org.

Na konferenci v Praze byli pozváni zástupci mnoha zemí Evropy a USA. Konference tak poskytla příležitost sdílet příklady dobré praxe, získat inspiraci k dalšímu rozvoji implementace PRIDE v rozličných národních systémech péče o ohrožené děti. Akce se tehdy zúčastnilo 82 českých a 76 zahraničních účastníků včetně jedné z tvůrkyň samotného programu PRIDE.
Konferenci společně zorganizoval Cyril Zákora a Kateřina Šlesingerová. Na místě a těsně před zahájením pomáhali další kolegové a zaměstnanci. Všem moc děkujeme za spolupráci.

Účast na konferenci byla bezplatná. Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny z programu EHP/Norských fondů.

Program