Zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání náhradních rodičů

komplexní model pro rozvoj a podporu náhradních rodin
VzděláváníKontaktuje nás

Novinky

Rok 2018 v číslech

V roce 2018 jsme realizovali 4 kurzy MiniPRIDE - týmová spolupráce pro celkem 56 odborníků z řad sociálních pracovníků, psychologů v NRP apod., dále pak 5 kurzů MiniPRIDE - plánujeme stabilitu pro celkem 69 osob.

číst více

Kdo jsme

Spolek PRIDE-CZ je po právní stránce spolek. Jako takový má Shromáždění členů, Výbor a svého předsedu Cyrila Zákoru. Posláním spolku je uvádět do české praxe model PRIDE jako komplexní přístup pro práci s ohroženými dětmi a náhradními rodinami. Prosazovat všech 14 kroků modelu PRIDE, jak v oblasti náhradní rodinné péče, tak v práci s biologickými rodinami. Fakticky je skupinou lidí, kterým se líbí myšlenka a filozofie PRIDE, proto se rozhodli, že ji budou šířit. Spolek poskytuje odbornou podporu a zázemí lektorům PRIDE. Jeho cílem je posilovat týmovou spolupráci a zvyšovat tak kvalitu péče o rodinu a ohrožené děti. Realizuje za tím účelem vzdělávání. Pokud jsou Vám tyto myšlenky a cíle blízké, můžete se více dozvědět ve stanovách spolku a zvážit, zda se také chcete stát členy spolku.

Jak se stát členem spolku

Pokud vás láká členství ve spolku PRIDE-CZ, můžete si o členství požádat. O přijetí za člena spolku rozhoduje Výbor spolku, dostanete o něm vyrozumění e-mailem. Očekává se od vás seznámení se se stanovami, jejich dodržování a roční členský příspěvek. Naopak se můžete těšit na tyto výhody členství:

 • účastnit se činnosti spolku
 • být pravidelně informován o dění ve spolku
 • užívat výhod člena spolku
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

Seznam členů

Beňák David, Blažková Marie, Bouša Ondřej, Čadová Lenka, Erak Petr, Helešicová Barbara, Hlásková Alžběta, Hofmanová Anna, Horáčková Marcela, Hrušková Iveta, Jurajdová Hana, Jiráska Ondřej, Klíma Michal, Kotek Miloslav, Kučerová Martina, Kušnírová Hana, Lazecká Anna, Marková Dana, Mertová Johana, Moldrzyk Zdeněk, Moldrzyková Dana, Morozová Ljudmila, Němcová Anna, Niklová Eliška, Nosál Igor, Nováčková Hana, Pavlištíková Andrea, Rozsypálková Lucie, Řezníčková Eva, Salačová Lucie, Skárková Renata, Skokanová Darina, Stejskalová Monika, Šimšová Šárka, Švejdová Jandová Markéta, Tauberová Markéta, Tichá Kamila, Vohralíková Juliana, Výborný Ondřej, Vyoral Andrej, Zákora Cyril, Zárubová Jitka, Zemánek Petr.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Máme pověření k výkonu SPOD k realizaci odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny včetně speciální přípravy dětí, které v  rodině žadatele o náhradní rodinnou péči již žijí dle ustanovení a k poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát ser osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením do pěstounské péče zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Realizujeme odborné přípravy v Kraji Vysočina, pověření máme pro celé území ČR. Pokud máte zájem zúčastnit se našich příprav v rámci Kraje Vysočina, byť jste z jiného kraje, spojte se s námi.

Cílové skupiny osob

Naše cílové skupiny jsou tvořeny lidmi níže uvedené osoby, kterým můžeme pomáhat díky pověření k sociálně-právní ochraně dětí. A jsou to:
– zájemci o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu
– jejich biologické děti

Zásady činnosti

Při všech činnostech se řídíme následujícími zásadami:

 • Podpora rozvoje dětí

Zcela zásadní význam v péči o děti, a zvláště pak pro náhradní rodinnou péče, mají znalosti o tom, jak děti co nejlépe vychovávat a jak zajistit jejich správný vývoj.
Od náhradních rodičů se vyžaduje, aby poskytovali dětem bezpečí, pomáhali jim udržovat či rozvíjet obohacující vztahy, podporovali jejich sebeúctu a identitu a umožnili jim udržovat celoživotní vztahy.

 • Význam rodičů a rodin

Program PRIDE vychází z přesvědčení, že největší dopad na vývoj dítěte mají jeho rodiče a rodina. Program uznává, že všechny rodiny někdy potřebují podporu. Odebrání dětí rodičům je závažným opatřením, které by mělo být přijímáno pouze v případě, že byly vyčerpány všechny možnosti, jak odebrání zabránit a jak umožnit, aby děti mohly v bezpečí setrvat ve svých domovech.
Zachování rodiny by mělo být hlavním úkolem sociálně-právní ochrany dětí.

 • Význam rozmanitosti a kulturní kompetence

 Program PRIDE vychází ze zásady, že získání povědomí o kultuře, vnímavost a porozumění kulturním souvislostem a nakonec dovednost pracovat s kulturou konkrétních dětí, nelze zajistit jednorázovým výcvikem. Jedná se o proces, během něhož všichni členové týmu pracovníků orgánu SPOD a organizací a osob pověřených výkonem SPOD spolupracují a učí se jeden od druhého, aby mohli kompetentně pomáhat dětem a rodinám.

 • Vyrovnání se se ztrátou

Program PRIDE vychází z přesvědčení, že ztráta je přirozenou součástí života. Je také nedílnou součástí poskytování náhradní rodinné péče a vždy vyvolává proces truchlení. Co se však liší, jsou způsoby, jakými se lidé se ztrátou vyrovnávají. Porozumět ztrátě, mít schopnost se s ní vyrovnat a dostatečnou sílu pomoci se s ní vyrovnat i ostatním, je základním předpokladem pro poskytování náhradní rodinné péče.  

 • Důležitost týmové práce

Program PRIDE uznává, že potřeby ohrožených dětí a rodin jsou tak komplexní a komplikované, že je žádný pěstoun, osvojitel ani pracovník orgánu SPOD nemůže vyřešit sám. Můžeme se setkat s následným vysvětlením: Písmena v anglickém slově „TEAM“ znamenají „Together Everyone Achieves More.“ (Společně všichni dosáhneme více).
Cílem tohoto programu je pomoci náhradním rodičům osvojovat si dovednosti potřebné k práci v týmu a využívat je. V souladu s filozofií týmové práce využívá odborná příprava PRIDE pro náhradní rodiče a navazující vzdělávání PRIDE pro náhradní rodiče model spolupracujících lektorů. V rámci odborné přípravy spolupracují v týmu odborník působící v oblasti náhradní rodinné péče a zkušený náhradní rodič.

 • Jasné vymezení role

 Program PRIDE vychází z přesvědčení, že dětem a jejich rodinám lze nejlépe pomoci tehdy, když je jasně definována, pochopena a hodnocena úloha každého člena týmu. Vzhledem k tomu, že děti svěřené do náhradní rodinné péče mají obvykle mimořádné potřeby, jsou dnešní pěstounské i osvojitelské rodiny partnery při poskytování péče svěřenému dítěti/dětem.

Kdo může stížnost podat

Stížnost může podat nejen uživatel služby (klient), ale i v jeho zájmu, kterýkoliv občan. V případě, že stížnost v zájmu klienta podá jiná osoba, aniž k tomu bude zmocněna klientem, bude klient o této skutečnosti informován organizací.

Způsob a forma podání stížnosti

 • písemně, doručenou do sídla organizace:
  – prostřednictvím lektora PRIDE,
  – osobou stěžující,
  – prostřednictvím pošty,
  – datové schránky,
  – prostřednictvím dotazníku.
 • ústně, sdělenou:
  – telefonicky,
  – při osobním setkání,
  – stížnost podaná touto formou musí být zaznamenána do formuláře „Zápis ústního podání stížnosti“ 
 • anonymně:
  – prostřednictvím pošty,
  – osobně do poštovní schránky.

Lhůty pro vyřízení stížnosti

Osoba oprávněná pro vyřízení stížnosti přijatou žádost vyřídí ve lhůtě maximálně do 30 dnů od jejího doručení do sídla organizace.

Prodloužení lhůty do 60 dnů od podání stížnosti je možné ve výjimečných případech. Zejména pokud je pro vyřízení stížnosti nutné vyjádření stanoviska jiné osoby než zaměstnance Spolku PRIDE-CZ. O prodloužení lhůty je stěžující osoba písemně informována i s odůvodněním prodloužení lhůty.

Zkrácení lhůty je nutné v případech, kdy jde o podání oznamující některé zvláště závažné skutečnosti, nebo dokonce podezření z páchání trestné činnosti. Lhůta pro vyřízení v těchto případech je okamžitá.

Adresář institucí, na které je možno se obrátit

Kraj Vysočina, odbor sociálně – právní ochrany dětí
Žižkova 1882/57, 2.08 D, Jihlava
pracovnice: Mgr. Alena Nosková, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociální ochrany a prevence
tel.: 564 602 839
e-mail: noskova.a@kr-vysocina.cz

Úřad práce ČR
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava

Projekt Metodické podpory systému PRIDE v ČR

Projekt si klade za cíl rozvoj a podporu celého modelu PRIDE – tedy 14 kroků – u široké odborné veřejnosti a zejména u organizací, které model PRIDE používají při své práci. Realizaci podpořila Nadace ČEZ. Více o projektu…